[website ontwerp] [website bouwen] [Start]

Glas heeft van zichzelf een enorme levenslust.

Passie, liefde voor het vak en de drift van het begin tot het einde van de dag te werken. Daar hoop je standaard bij elke kunstenaar op te stuiten, maar bij Marja Steinmetz komt het als een golf over je heen als je de heerlijk recalcitrante knalgroene deur van haar woonhuis in hartje Utrecht, Nederland achter je dichtdoet en in haar werkplaats staat.

Marja Steinmetz is opgeleid als fotografe in Den Haag. Daarna deed ze de lerarenopleiding in Textiele Werkvormen in Utrecht. Eigenlijk heeft het er altijd al ingezeten dat ik kunstenaar was en ben.

Als beeldend kunstenaar werkt ze lang met hout, maar is nu al jaren gefascineerd door glas. “Glas heeft van zichzelf een enorme levenslust”. De vele expressiemogelijkheden om je in het glas door middel van verschillende technieken te willen uiten, zijn voor mij een constante uitdaging. Door die uitdaging te combineren met gedrevenheid en passie ontstaat haar kunst.

Hardlopen en niets doen behoren bij mij tot favoriete bezigheden die voor inspiratie zorgen. Boten van glas, huizen van glas, bloemen van glas, colliers, schalen, Marja maakt het allemaal. Bijzonder ook zijn de doosobjecten en bewaardozen met asbestemming.

Marja trakteert de bezoeker op een vrolijk feest voor de ogen met kleurige en herkenbare vormen. Zij laat de bezoeker toe in haar fantasiewereld welke zij heeft gevangen o.a. in glas. Door het combineren van verschillende glastechnieken en meerdere materialen waaronder hergebruik, ontstaan er wonderlijke combinaties. De kracht van haar verbeelding wordt versterkt door haar jarenlange vakvrouwschap. Haar werk getuigt van een geheel eigen signatuur. In glas kan zij haar eigenheid en beleving kwijt waardoor de beelden, mede door haar perfectie, een grote zeggingskracht hebben. Haar werk geeft het leven kleur.

Doordat ze zich richt op diversiteit in haar werk zijn er steeds nieuwe uitdagingen. Zo gaat het dus in mijn leven.

Hergebruik Marja vormt ook eigentijdse objecten met gebruikmaking van “gebruikte” en nieuwe materialen. De hergebruikte materialen krijgen een nieuwe functie en in die context een nieuwe betekenis.


Boellaardprijs: 2003 Prijs voor het meest aansprekende werk.

B.J. Kerkhofprijs: 2005 Prijs voor het gehele oeuvre.
Le verre a une énorme soif de vivre qui lui est propre.

La passion, l'amour du métier et l'envie de travailler du début à la fin de la journée. On espère rencontrer cela avec chaque artiste, mais avec Marja Steinmetz, cela vous envahit comme une vague lorsque vous fermez derrière vous la porte vert vif délicieusement récalcitrante de sa maison au cœur d'Utrecht, aux Pays-Bas, et que vous vous trouvez dans son atelier.

Marja Steinmetz a suivi une formation de photographe à La Haye. Elle a ensuite suivi la formation d'enseignante de « Textile Werkvormen »  à Utrecht. En fait, être un artiste a toujours fait partie de ma vie.

En tant qu'artiste-sculpture, elle a longtemps travaillé le bois, mais depuis plusieurs années elle est maintenant fascinée par le verre. "Le verre lui-même a une énorme joie de vivre ». Les nombreuses façons de s'exprimer dans le verre en utilisant différentes techniques sont un défi constant pour moi. C'est en combinant ce défi avec le dynamisme et la passion qu'elle crée son art.

Courir et ne rien faire font partie de mes occupations préférées qui me donnent de l'inspiration. Bateaux de verre, maisons de verre, fleurs de verre, colliers, plats, Marja fait tout. Elle fait toutes sortes de boîtes en différents matériaux et les boîtes de rangement contenant des cendres sont également spéciales.

Marja offre au visiteur un joyeux festin pour les yeux avec des formes colorées et reconnaissables.

Elle permet au visiteur d'entrer dans son monde imaginaire, qu'elle a notamment capturé en verre. En combinant diverses techniques de verre et plusieurs matériaux, y compris des matériaux recyclés, elle crée des combinaisons merveilleuses. La puissance de son imagination est renforcée par ses nombreuses années de Savoir-faire féminin. Son travail porte une signature entièrement personnelle. Elle peut exprimer son individualité et son expérience dans le verre, ce qui donne aux sculptures/oeuvres leur pouvoir d'expression, en partie grâce à sa perfection. Son travail donne de la couleur à la vie.

Comme elle se concentre sur la diversité dans son travail, il y a toujours de nouveaux défis à relever. C'est comme ça que ça se passe dans ma vie.

Réutilisation Marja forme également des objets contemporains en utilisant des matériaux "usagés" et nouveaux. Les matériaux réutilisés reçoivent une nouvelle fonction et, dans ce contexte, une nouvelle signification.


Prix Boellaard : 2003 Prix pour l'œuvre la plus attrayante.                                                                       

B.J. Kerkhofprijs: Pric 2005 pour l’ensemble de l’œuvre                                      


 

  

U kunt mij altijd een mailtje sturen over het geven van een opdracht of over (prijs)informatie of het bestellen van een object of collier.


marjasteinmetz@gmail.com


  

                                 Kontakt

Niets van de inhoud en het beeldmateriaal op deze website mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Marja Steinmetz.


Copyright Marja Steinmetz c/o Pictoright Amsterdam  |  Discleamer

Marja Steinmetz